Направления деятельности

УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МАРИУПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРЕКОВ"

 

  СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРЕКІВ»
(нова редакція)


 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Конференцією Маріупольського товариства греків
 28 жовтня 2016 року
 Протокол № 2 


м. Маріуполь 
2016 рік

___________________________________________________________

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Громадська організація «Маріупольське товариство греків», далі - «Товариство», є громадською організацією, яка ство­рена на основі добровільного об’єднання громадян, єдності їх інтересів для спільної реалізації своїх прав та свобод.

1.2.  Повне найменування Товариства – є ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРЕКІВ»                                                                             

1.3.  Скорочене найменування - ГО «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРЕКІВ».

1.4.  Організаційно-правова форма –  громадська організація.

1.5.  Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативних актів та цього  Статуту.

1.6.   Товариство утворено та діє на засадах добровільності,рівності перед законом,відсутності майнового інтересу членів,прозорості,відкритості та публічності.

1.7.   Товариство відображає національно-культурні інтереси греків, затверджує у своїй діяльності міжнаціональну дружбу, єдність і злагоду в суспільстві.

1.8.    З Грецією, як історичною батьківщиною, Товариство встановлює культурні, освітнянські, соціально-економічні та інші зв’язки. Також підтримує міжнародні стосунки з грецькими то­вариствами інших закордонних країн. Товариство може самостійно здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України.

1.9.    Товариство є юридичною особою, користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з йо­го діяльністю, має право від свого імені укладати договори, контракти, придбати майнові та немайнові права, нести відповідальність, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.10.   Товариство має печатку та інші реквізити, самостійний баланс, майно, розрахункові рахунки, в тому числі в іноземній валюті в установах банку.

Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації згідно з чинним   законодавством.

1.11.   Товариство є непідприємницькою організацією , основною метою якої не є одержання прибутку .

1.12.    Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями товариства за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі забов’язання .

1.13.    Питання діяльності які не передбаченні цим статутом, регулюються чинним законодавством України

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 2.1.    Основною метою Товариства є об’єднання греків,здійснення та захист прав і свобод,сприяння задоволенню духовних,суспільно-політичних,соціально-економічних,національно-культурних,науково-освітніх,інформаційно-просвітницьких,оздоровчих,виховних та інших інтересів й потреб членів товариства,збереженню миру,єдності та гармонійних міжнаціональних взаємин в Україні,розвиток всебічних зв’язків з Грецією та грецьким зарубіжжям. 

2.2.                  Основними напрямами діяльності Товариства є:

-         духовне відродження греків, їх національної самосвідомості, створення осередків грецької куль­тури, зміцнення україно-грецьких взаємовідносин;

-         збереження діалекту, вивчення і розвиток грецької писемності, мови, літератури;

-         вивчення та популяризація новогрецької мови,історії та культури Греції;

-       сприяння соціально-політичній і культурній реабілітації грецького -народу, його вільному національному розвитку;

-         налагодження і збереження тривалих культурних і економічних зв’язків з Грецією, Кіпром і світовою грецькою діаспорою;

-         видання і розповсюдження літератури, пропагуючої досягнення грецьких культурних центрів, ор­ганізація конкурсів, фестивалів, виставок грецької народної творчості і мистецтва;

-         сприяння у задоволенні запитів грецького народа в освіті, мистецтві і спорті, спілкуванні, розвит­ку народних ремесел, у створенні  клубів за інтересами;

-         створення і розвиток засобів масової інформації для потреб грецького населення;

-         залучення до грецького руху молоді і дітей,сприяння реалізації їх самобутніх етнічних,мовних,культурних потреб;

-         підтримка благодійництва,сприяння розвитку гуманітарних програм;

-         сприяння розвитку туризму,просвітницько-оздоровчих програм в Греції,грецькому зарубіжжі та в Україні.

 

 3.    ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1.     Товариство має право в порядку, передбаченому Законом:

3.1.1.                брати  участь у порядку, визначеному Законодавством, у роботі консультативних, дорадчих, та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями  та підготовки рекомендації з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.2.                представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та неурядових організаціях;

3.1.3.           одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію,необхідну для реалізації своєї мети;

3.1.4.           вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Товариства;

3.1.5.           розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідею та мету;

3.1.6.           укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру,набувати майнові та немайнові права,необхідні для здійснення статутних напрямів Товариства;

3.1.7.           проводити масові заходи(збори,мітинги,демонстрації,тощо);

3.1.8.           організовувати та проводити змагання,турніри,інші форми спортивних заходів, лекторії, кругли столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості,органів державної влади та місцевого самоврядування,експертів з різних галузей суспільного життя,в т.ч. міжнародних;

3.1.9.           вступати у спілки,асоціації та інші об’єднання,що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних напрямів,в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.10.      обмінюватися інформацією,досвітом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.11.      мати власну символіку,яка підлягає державній реєстрації у порядку,визначеному законодавством України,популяризувати свою назву та символіку;

3.1.12.      створювати та реалізовувати різноманітні проекти,запроваджувати програми; мати інші права,передбачені чинним законодавством.

 

 4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ТОВАРИСТВІ, 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

4.1.                         Членами Товариства можуть бути громадяни України грецького походження та члени їх родин, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, інші громадяни, що досягли 14-річного віку, які підтримують мету и напрями Товариства і визнають цей Статут .

4.2.                  Прийом та вихід членів Товариства здійснюється на підставі заяви ,яка розглядається Радою Товариства

4.3.                       Розмір і порядок сплати  вступних та членських внесків встановлюється рішенням Ради Товариства.

4.4.                       У випадку несплати членських внесків без поважних підстав на протязі кален­дарного року, Рада Товариства розглядає питання щодо виключення члена  з Товариства.

4.5.                       Члени Товариства мають права:

4.5.1.                обирати та бути обраним до  керівних органів Товариства;

4.5.2.                вносити пропозиції до виборних органів Товариства, до державних,громадських та інших організацій, спрямовані на виконання програми та Статута Товариства і брати ак­тивну участь у їх реалізації;

4.5.3.             входити до організацій, діяльність котрих не суперечіть ідеям національного руху, спря­мована на виконання програми та Статуту;

4.5.4.          брати участь в організаційній, пропагандистській, культурно - просвітницькій та іншій діяльності Товариства;

4.5.5.          звертатися до усіх органів Товариства за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, та з питаннями, заявами і пропозиціями, вимагати відповіді за суттю свого питання ;

4.5.6.          вільного виходу з Товариства;

4.6.                  Члени Товариства зобов’язані:

4.6.1.                виконувати вимоги Статута;

4.6.2.                своєчасно сплачувати членські внески;

4.6.3.                виконувати рішення керівних органів Товариства;

4.6.4.                брати участь у виконанні програм та заходів Товариства;

4.6.5.                сприяти здійсненню напрямів Товариства.

4.7.                    Членство в Товаристві припиняється у випадках :

4.7.1.                виходу із Товариства за власним бажанням ;

4.7.2.                виключення із Товариства;

4.8.                       Члена Товариства може бути виключено із Товариства за рішенням Ради Товариства, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо член втратив зв'язок із Товариством без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

 

5.    КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

5.1.      Статутними органами Товариства є:

          Загальні Збори -Конференція  – вищий керівний орган управління;

          Рада- виконавчий орган управління;

          Ревізійна комісія – контролюючий орган. 

5.2.             Конференція скликається Радою Товариства щорічно, а звітньо-виборна кожні три роки.

5.3.             Конференція правомочна, якщо на ній є присутніми не меньш 1/10 члениів Товариства. Повідомлення про проведення Конференції Рада розповсюджує через ЗМІ та індивідуально не пізніше, ніж за тиждень до визначеної дати.

5.4.              Рішення приймається більшістю голосів (більше половини) присутніх членів Товариства.

5.5.         Позачергова Конференція скликається за рішенням Ради, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, строком не менше ніж в один місяць.

5.6.         Конференція Товариства:

5.6.1. заслуховує і затверджує звіти Ради Товариства і ревізійної комісії;

5.6.2. ухвалює основні напрями діяльності Товариства і вирішує найважливіші питання;

5.6.3. обирає та відкликає голову Товариства, Раду Товариства, ревізійну комісію;

5.6.4. затверджує організаційну структуру Товариства;

5.6.5. затверджує Статут та вносить зміни до нього;

5.6.6. приймає рішення про припинення діяльності Товариства;

5.6.7. призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс;

5.6.8. рішення Конференції вважаються прийнятими,якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Товариства. З питань, передбачених п. 5.6.5. ( внесення змін до Статуту), п 5.6.6. ( прийняття рішення про припинення діяльності), рішення  Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість у три четвертих голосів присутніх членів Товариства.

5.6.9. рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів, та законодавства України, обов’язкові для інших органів Товариства та членів Товариства.

5.7.         В період між Загальними Зборами Конференціями керівним органом є Рада Товариства.

5.8.         Кількісний склад Ради затверджується Конференцією.

5.9.         Голова Товариства і члени Ради обираються таємним або відкритим (за рішенням Конфе­ренції) голосуванням строком на три роки.

5.10.      Рада Товариства:

5.10.1. обирає заступника голови і керівників відділів;

5.10.2. для ведення протоколів обирає секретаря  Ради з числа його членів;

5.10.3. в разі дострокового вибуття когось з членів Ради, своїм рішенням   може тимчасово, до ухва­лення Загальних Зборів Конференцією, залучити до роботи в Раді іншого члена Товариства;

5.10.4. засідає не рідше одного разу на два місяці;

5.10.5. вирішує питання прийняття у члени Товариства і припинення членства у Товаристві;

5.10.6. контролює виконання рішень Конференції, програм і планів, основних   напрямків роботи То­вариства;

5.10.7. здійснює підготовку і проведення Конференції, вирішує організаційні питання, пов’язані зі статутною діяльністю Товариства;

5.10.8. Рада вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних Конфе­ренцією членів Ради. Рішення Ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Ради;

5.10.9. Затверджує зразки печаток,штампів, емблеми,логотипи та інші зразки реквізитів  Товариства.

5.11.    Голова Товариства:

5.11.1. представляє Товариство у всіх державних, громадських і міжнародних організаціях, без довіреності діє від імені Товариства, згідно з законодавством України і діючим Статутом; несе відповідальність за діяльність Товариства, дотримання статутних і програмних по­ложень;

5.11.2 видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма підрозділами і посадовими особа­ми Товариства;

5.11.3.вирішує кадрові питання, а також питання організації діяльності структурних підрозділів Товариства, затверджує посадові обов’язки працівників Товариства;

5.11.4.підписує від імені Товариства угоди, договори, інші документи;

5.11.5.контролює ефективне використання власності Товариства, діяльність створених підприємств і підрозділів;

5.11.6. на час відсутності покладає виконання своїх повноважень на заступника голови Товари­ства;

5.11.7. організовує підготовку засідання Ради

5.11.8.вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до мети і основних напрямів його діяльності, приймає з цих питань будь-які інші рішення, або виконує будь які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Ради та Загальних Зборів Конференції.

5.12.Голова Товариства та його заступник припиняють свої повноваження із дня наступного за днем обрання нового голови та його заступника.

5.13.Ревізійна комісія:

5.13.1. обирається Конференцією на три роки;

5.13.2. обирає зі свого складу голову, заступника і секретаря комісії;

5.13.3.здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності та контроль за затвердженням та витратами бюджету, використанням майна;

5.13.4.правомочна знайомитися з усіма фінансово-господарськими документами, отримувати пояснення від членів Товариства.

5.13.5. проводить ревізію фінансової діяльності Товариства не рідше одного разу на рік.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ТА МАЙНА ТОВАРИСТВА

6.1. Джерелами надходження коштів товариства можуть бути :

6.1.1.      кошти, які надходять безоплатно, або у вигляді безповоротної     фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

6.1.2.      вступні і членські внески членів товариства та інші грошові і матеріальні внески;

6.1.3.      кошти, які надходять від ведення основної діяльності товариства  безпосередньо, або від створених в порядку передбаченому законом юридичних осіб;

6.1.4.      пасивні доходи;

6.1.5.      доходи від здійснення підприємницької діяльності : здачі майна в оренду; доходи від продажу товарно - матеріальних цінностей, основних засобів, доходи від надання послуг по копіюванню документів, від викладання новогрецької мови та інші;

6.1.6.      грошові і матеріальні внески підприємств і організацій, громадян, у тому числі іноземних, юридичних , фізичних осіб, що не є членами цього товариства;

6.1.7.      дотації отриманні із державного або мисцевих бюджетів, державних та недержавних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;

6.1.8.      інші джерела, незаборонені законодавчими актами України.

6.2.              Товариство для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та майном, яке відповідно до закону передане товариству його членами, або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами , організаціями, набуте в результаті своєї підприємницької діяльності, створених Товариством юридичних осіб, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

6.3.         Члени товариства не мають права на частку майна Товариства та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи, або майно Товариства не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь якого окремого члена Товариства, його посадових осіб ( крім оплати праці).

6.4.         Товариство використовує свої доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

6.5.           У разі саморозпуску Товариства його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Товариства на статутні або благодійні цілі іншому громадському об’єднанню , а в разі не прийняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до бюджету України. У разі реорганізації майно, активи та пасиви Товариства передаються правонаступнику.

6.6.           Товариство веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, та має бути зареєстровано в органах доходів і зборів, та сплачувати до бюджету України  обов’язкові платежі, відповідно до закону.

 

 7. ГОСПОДАРСЬКА І КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.         З метою виконання статутних завдань і цілей Товариство має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створенні в порядку передбаченому законом юридичні особи, якщо така діяльність відповідає меті Товариства.

7.2.         Засновувати ЗМІ , організовувати підписну компанію.

 

  8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 8.1.                  Товариство може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними     особами і утворюються за рішенням Ради.

8.2.                  Відокремлені підрозділи Товариства у своїй діяльності керуються

              Статутом Товариства, відокремлені підрозділи можуть мати власні положення, затверджені Радою.

8.3.                  Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом  Товариства,   призначається Радою Товариства строком на 3 (три) роки.

8.4.                  Відокремлені підрозділи Товариства мають наступні повноваження:

8.4.1.           реалізують Статутні мету та напрями діяльності Товариства; 

8.4.2.           проводять роботу по залученню нових членів, засобами, не     забороненими чинним    законодавством України.  

8.5.                  Керівник відокремленого підрозділу має право:

8.5.1.           використовувати назву та символіку Товариства для реалізації напрямів діяльності Товариства;

8.5.2.           отримувати допомогу у реалізації напрямів діяльності Товариства від керівних органів та посадових осіб Товариства.

8.6.                  Керівник відокремленого підрозділу  зобов’язаний  :

8.6.1.           дотримуватись вимог Статуту;

8.6.2.           активно впроваджувати рішення керівних органів Товариства;

8.6.3.           не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Товариства.

8.7.                  Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом  його закриття за рішенням Ради.

 

9.      ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 9.1.          Скарги на рішення ( дій, бездіяльність) керівних органів, пов’язаних із  набуттям та припиненням   членства, правами та обов’язками членів Товариства розглядаються Радою Товариства. Скарга має бути подана не пізніше 2 (двох) місяців з дня , коли особа дізналась або повинна була дізнатись про оскаржувані рішення чи обставини.

9.2.       Оскарження рішень , дій, бездіяльності керівних органів Товариства відбувається у такому порядку:

 9.2.1.     рішення (дій, бездіяльність) загальних зборів (Конференції) можуть    бути оскаржені членами Товариства, яких вони стосуються на наступних Загальних Зборах (Конференції) (у тому числі позачергових), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення пройшло не більше 1 (одного) місяця  календарного року, або до суду – у відповідності з чинним законодавством;

9.2.2.        рішення (дій, бездіяльність) Ради можуть бути оскаржені на   чергових   або позачергових Конференціях якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення пройшло не більше 6 (шести) місяців;

9.2.3.       рішення (дій, бездіяльність) голови Товариства можуть бути оскаржені Радою або на Загальних Зборах (Конференції) Товариства якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення пройшло не більше 2 (двох) місяців;

9.2.4.      рішення (дій, бездіяльність) можуть бути оскаржені Радою протягом 2 (двох) місяців з моменту їх ухвалення.

9.3.       Скарги на рішення (дій, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

 

 10.          ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ І ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1.                  Зміни і доповнення до Статуту Товариства вносяться рішенням Конференції.

10.2.                  Прийняті зміни до Статуту Товариства протягом 60 (шестидесяти) днів з дня прийняття таких змін підлягають державній реєстрації шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.   

 

11.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНСТІ ТОВАРИСТВА


 11.1.                  Припинення діяльності товариства відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

11.2.                  Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, відділення, перетворення, саморозпуск) Товариства чиниться за рішенням його Конференції.

11.3.                  Примусовий розпуск (ліквідація) чиниться за рішенням суду у випадку, передбаченому законо­давством України.

11.4.                  Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5.                  З моменту прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження управління Товариством. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються Конференцією.

11.6.   Товариство вважається припинившим свою діяльність з моменту внесення відповідного запису до единого держав­ного реєстра.

 

 

 

ГОЛОВА  МАРІУПОЛЬСЬКОГО

ТОВАРИСТВА  ГРЕКІВ                                   ЧАПНІ Н.А.